БИБЛИОГРАФИЯ
  
Липовска 1986а
Липовска А. Норма и вариант в съвременната руска пунктуационна практика / Нормативна система на обществото. Доклади от Национална школа за млади научни работници и специалисти. Част ІІ. Приморско, 15–19 септември 1985. София, 1986. С. 333–339.

Библиотека:  [А. Липовска]

  
Липовска 1986б
Липовска А. Сопоставительный анализ современной русской и болгарской лексики и аналитическое чтение (лингвометодические проблемы) (доклад) / Паисиеви четения. Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, ноември 1986 // А. Липовска. Избранное. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016. С. 203–209.

Библиотека:  [НБКМ][УБСУ] ↑ (ISBN 978-954-07-4113-0)