БИОГРАФИЯ

АННА ЛИПОВСКА (1959-2012)1Български русист, университетски преподавател, лексиколог и лексикограф. Занимава се със сравнителното проучване на руския и българския език.
Анна Липовска е родена в град Червен бряг. Основното си образование завършва в град Калинин (днешен Тверь, Русия). Носител е на златен медал от Втората международна ученическа олимпиада по руски език (1975)2. През 1977 г. завършва с отличие и златен медал гимназията с преподаване на руски език в град Плевен. Същата година се записва да изучава руска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ).
През 1983 г. А. Липовска е избрана за асистент, а през 2009 г. за доцент в катедрата по руски език в СУ. До края на 2011 г. води практически занятия по руски език и чете лекции по лексикология, приложни аспекти на съвременния руски език и двуезична лексикография.
Анна Липовска работи в областта на лексикологията и двуезичната лексикография, семантиката, когнитивната, психо и асоциативна лингвистика, паралингвистиката, теорията и практиката на изучаване на чужд език. Определя себе си за ученик на проф. И.В. Червенкова, акад. Ю. Н. Караулов, акад. Ю. Д. Апресян и българския лексикограф С. И. Влахов.

* * *През 1994 г., под научното ръководство на акад. Ю. Н. Караулов, А. Липовска защитава в Института по руски език „В.В. Виноградов“ при РАН дисертация на тема „Ассоциативная сочетаемость прилагательных и их лексикографическое представление (на материале русского и болгарского языков)“3.
През следващите години тя участва активно в редица национални, двустранни и международни изследователски проекти в областта на руския език:
• 1995–2000: Съпоставително изследване на съвременната руска и българска лексика (СУ, ръководител на проекта – проф. И. Червенкова);
• 2001–2005: 200 години от рождението на В.И. Дал (СУ, ръководител на проекта – д-р А. Липовска);
• 2002–2004: Етнокултурна специфика на славяните: руско-български асоциативни норми (Институт по езикознание при РАН – СУ, ръководител на проекта – акад. Ю.Н. Караулов)4;
• 2004–2007: Тестиране по руски език като чужд – ТРКИ-център (Московски държавен университет „М.В. Ломоносов“ – СУ, ръководител на проекта – д-р А. Липовска);
• 2007–2009: Теоретични и експериментални изследвания в областта на теоретичната и приложна лингвистика с цел създаване и разработване на речници и компютърни учебници по лексика (Институт по проблемите на предаването на информация при РАН – СУ, ръководител на проекта – акад. Ю.Д. Апресян);
• 2009–2011: Център по руски език „В.В. Виноградов“ при Факултета по славянски филологии (СУ, ръководител на проекта – доц. А. Липовска).

* * *


Научните приноси на А. Липовска са съсредоточени в три изследователски направления:
• История и теория на лексикографията (руска и българска):
- Подробно описание на появата на научен интерес към историята, теорията и практиката на руската и българска лексикография и теоретическа обосновка на представените лексикографски тенденции [Липовска 2009а5 ; 2006б; 1998а],
- Периодизация на речниците, посветени на двата близкородствени езика, базирана на честотен анализ на събраната лексикографска информация [Липовска 2009а; 2006б],
- Нов метод за обективен сравнителен анализ на изучаваните речници, основаващ се на детайлната им параметризация [Липовска 2009а; 2007в; 2006б; 2006в],
- Описание на тенденциите в развитието на лексикографските параметри на общите и специализирани руско-български и българско-руски речници и формулиране на възможни решения за актуални лексикографски проблеми [Липовска 2009а; 2007в; 2006в; 2006л];
• Двуезична лексикография (руско-българска и българско-руска):
- Съпоставително изследване на семантиката и съчетаемостта на руската и българска лексика [Липовска 2006а; 2002б; 1995а; 1991; 1986б; 1985],
- Модел за нов тип макро- и микроструктура на двуезичния асоциативен речник, обоснован с резултатите от съпоставителното изследване на асоциативната съчетаемост на думите в руския и български език и свободните асоциативни експерименти с носители на двата езика [Липовска 2016а; 2004д; 2003а; 1999а; 1997а; 1996а; 1996б; 1995б; 1994а; 1994б; 1994в; 1993а; 1993б],
- Нов метод за представяне на невербалните (кинетични) компоненти в руско-българския речник на мимиките и жестовете, базиран на съпоставителния анализ на тяхната семиотика [Липовска 2009а; 2000а; 1999в],
- Нова лексикографска методика за изработване на двуезични речници [Липовска 2009а],
- Концепция за руско-български речник от ново поколение (мега-, макро- и микроструктура) и модели за речникови статии в различните модули на този лексикографски продукт, основаващи се на съвременните достижения в областта на информационните технологии [Липовска 2016а; 2009а; 2006а; 2003б; 2002б; 2000а; 1995г];
• Обучението по руски език като чужд:
- Концептуално нови решения за разработването на учебници, учебни пособия и програми за български студенти и ученици, изучаващи руски език [Липовска 2010а; 2006д; 2002в; 2002г; 2002д; 1990а],
- Въвеждане на тестовия контрол (руската държавна система ТРКИ) при оценяване на знанията на българите, изучаващи руски език като чужд [Липовска 2008б; 2008в; 2007б; 2006г; 2005б; 2003в],
- Концепция и стандарти за тестов контрол при оценяване на знанията по руски език на българските ученици-абитуриенти [Липовска 2002е],
- Въвеждане на елементи на електронно обучение в преподаването на руски език като чужд [Липовска 2011а]6 .

* * *


Анна Липовска заема достойно място в руско-българската лексикография. Тя е съавтор на „Руско-български разговорник и речник“ [Липовска 2010а], „Русско-болгарский словарь“ [Липовска 2008а], „Български асоциативен речник“ [Липовска 2003а]7 и редактор на PONS Kompaktwörterbuch Russisch–Deutsch [Липовска 2005а] и „Нов руско-български речник“ на С. Влахов [Липовска 2004а]8.

* * *


В работата си със студентите А. Липовска се ръководи от убеждението, че „съществена част от обучението на студентите трябва да се провежда в реални условия, да се направи така, че студентите да усетят, да почувстват с кожата си професионалната реалност“ [Липовска 2016б: 194].
През януари 2009 г. А. Липовска организира Първите студентски Виноградови четения, на които студенти от горните курсове с ентусиазъм представят пред преподаватели и студенти-русисти от СУ своите наблюдения над двуезичните речници. Тематичният фокус на Вторите студентски Виноградови четения, организирани от А. Липовска през януари 2011 г., е Руската система за тестиране „Тест по русскому языку как иностранному“.
Moodle-семинари и занятия, тематични онлайн-дискусии, виртуален диалог със студенти от руски ВУЗ-ове, студентски научно-практически конференции – всичко това е част от неконвенционалния методически инструментариум на А. Липовска в обучението на студентите-русисти в Софийския университет.

* * *


Наред с преподаването на руски език и с изследователската си работа Анна Липовска участва активно в работата на асоциациите на преподавателите по руски език. Тя е член на:
- Клуба на тестолозите по руски език като чужд – от 2006 г.,
- Българското общество по тестиране – от 2005 г.,
- Българската асоциация по оценяване в образованието – от 2005 г.,
- Българското лексикографско общество – от 1996 г.,
- Българската асоциация по психолингвистика – от 1995 г.,
- Обществото на русистите в България – от 1983 г.

* * *


Анна Липовска умело съчетава изследователската си дейност с педагогическата практика и напрегнатата лексикографска работа. Въплъщава идеите си в три монографии9, пет речника10, в повече от шестдесет научни статии и доклади11, в своите учебни курсове и пособия12. Тя е рецензент на научни изследвания и учебници по руски език13, редактор и съставител на научни сборници и лингвистични изследвания14, превежда научна литература15, сътрудничи в периодични научни издания16.
През 2013 година Центърът по руски език „В.В. Виноградов“ към факултета по славянски филологии при Софийския университет публикува сборник статии в памет на А. Липовска [Апресян и др. 2013]. Съставители на сборника са: акад. Ю. Д. Апресян, проф. И. Червенкова, проф. И. В. Космарская, д-р А. Тошева и д-р Н. Делева. Автори на статиите са изтъкнати лингвисти от България, Русия, Украйна, Германия, Сърбия и Япония.
Атанаска Тошева
Огнян Липовски